Anh hùng đến đó thì vô,
Không vô rồi lại trách vô vô tình.
Không vô có lẽ đi chi,
Đi chi đến đó trách chi chi mà?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001