Lấy chồng thì phải theo chồng,
Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng đi.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006