Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mộ mẹ ruột đau như dần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]