Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mộ mẹ ruột đau như dần


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)