Chỉ vì có bà chúa Tây,
Để cho Kẻ Dựa mang dây buộc đùm.


Bài ca dao phản ánh xã hội thời Lê mạt thối tha, chúa Trịnh chuyên quyền. Bà chúa Tây chỉ vợ Tây Vương Trịnh Tạc chiếm ruộng đất của dân.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002