Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
Nghĩa mẹ chín tháng cù lao
Ai đền ơn cho thiếp mà nhủ thiếp trao ân tình?


Khảo dị:
Ơn cha mẹ ba năm cúc dục
Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang
Ơn cha
đền bạc, nghĩa mẹ đền vàng
Em đền chưa nổi, huống chi chàng người dưng
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004