Cơm cha, áo mẹ, ai ơi,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004