Gái một con trông mòn con mắt,
Gái hai con vú quặt sau lưng,
Gái ba con chỉ đâu ngồi đấy.


Khảo dị:
Gái một con trông mòn con mắt,
Gái hai con vú quặt đàng sau,
Gái ba con thì đâu ngồi đấy.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969