Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)