Thằng chồng em là đứa vô nghì,
Tổ tôm xóc đĩa việc gì cũng ngoan.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004