Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phất giấy, hai nan hai đầu.
Quạt này em để che đầu,
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này.
Ước gì chung mẹ chung thầy,
Để em giữ cái quat này làm thân.
Rồi ta chung gối, chung chăn,
Chung quần, chung áo, chung chăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường Tàu,
Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi.
Ăn cơm chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi, nước hoa.
Chải đầu chung cái lược ngà,
Soi gương chung cả nhành hoa giắt đầu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]