Ai đem mình quạt tới đây,
Cho nên quạt ốm quạt gầy, còn một nắm xương.
Hai bên giấy phất tư lương,
Tay cầm lấy quạt thì vương lấy sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001