Cái cò mày mổ cái tôm,
Cái tôm quắp lại, lại ôm cái cò.
Cái cò mày mổ cái trai,
Cái trai quắp lại, lại nhai cái cò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)