Con cò mà đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng cò què một chân.
Hôm sau ra chợ Đồng Xuân,
Chú khách mới hỏi sao chân cò què?
Cò rằng cò đứng bụi tre,
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân.


Khảo dị:
Con cò mày đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng cò què một chân.
Đến mai ra chợ Đồng Xuân,
Chú khách mới hỏi sao chân cò què?
Cò rằng cò đậu cành tre,
Thằng Tây bắn phải cò què một chân.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002