Con cò bay bổng bay la,
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng.
Cha sinh mẹ đẻ tay không,
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi.
Trước là nuôi cái thân tôi,
Sau nuôi đàn trẻ, nuôi đời cò con.


Dị bản:
Con cò bay lả bay la,
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]