Con cò đậu cọc cầu ao,
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua.
Sớm mai ra đứng cổng chùa,
Trông ra Hà Nội thấy vua đúc tiền.
Ngọn sông Điền vừa sâu vừa chảy,
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay.
Tình cờ bắt gặp em đây,
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Mây gặp rồng, cơn dông cơn tố,
Cá gặp nước, cơn ngược cơn xuôi.
Chồng Nam vợ Bắc em ơi!
Đố em lấy được một người như anh.


Khảo dị:
Ruộng tư điền không ai cày cấy,
Liệu cô mình ở vậy được chăng?
Mười hai cửa biển, anh cũng cắm đăng,
Cửa nào lắm cá, anh quăng chài vào.
Anh đi gánh nước
sông Đào vừa cao vừa chảy,
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay.
Tình cờ bắt gặp em đây,
Như cá gặp nước, như mây gặp rồng.
Mây gặp rồng, cơn giông cơn tố,
Cá gặp nước, cơn ngược cơn xuôi.
Chồng Nam vợ Bắc em ơi!
Đố em lấy được một người như anh.
Con cò đậu cọc bờ ao,
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua.
Sớm mai ra đứng cổng chùa,
Trông ra Hà Nội thấy vua đúc tiền.
Ruộng tư điền không ai cầy cấy,
Liệu cô mình đứng vậy
được chăng?
Mười hai cửa bể anh đã cắm đăng,
Cửa nào lắm cá thì quăng chài vào
.
Con cò đậu cọc cầu ao,
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua.
Ngày ngày ra đứng cổng chùa,
Trông về Hà Nội thấy vua đúc tiền.
Ngọn sông Điền vừa trong, vừa chẩy,
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay.
Tình cờ bắt gặp mình đây,
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002