Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Gặp khi tối trời
Rồng rơi cái bịch
Các quan lích kích
Cõng rồng lên ngai
Rồng vươn vai
Rồng tái mặt
Quan vuốt mắt
Rồng nằm im
Ba hồi trống chiêng
Hạ rồng xuống lỗ
Buổi mai ngủ dậy
Ra tắm bể Đông
Đạp cây xương rồng
Kéo lên chín khúc
Gặp mệ bán cá úc
Đổ máu đầu cầu
Gặp mệ bán dầu
Dầu trơn lầy lẫy
Gặp mệ bán giấy
Giấy mỏng tanh tanh
Chanh chua như dấm
Gặp mệ bán nấm
Nấm lại một tai
Gặp mệ bán khoai
Khoai lọi một cổ
Gặp mệ bán rổ
Rổ sưa rếc rếc
Gặp mệ bán ếch
Ếch nhảy lom xom
Gặp mẹ bán nhom
Nhom đỏ loi lói
Gặp mệ bán mói
Mói mặn như tương
Gặp mệ bán đường
Đường đen thui thủi
Gặp mệ bán chui
Chui nhọn veo vẻo
Gặp mệ bán kéo
Kéo sổ gạt ra
Gặp mệ bán ca
Ca kêu chíu chít
Gặp mệ bán mít
Mít mủ cả tay
Xay kêu lôn ộn
Gặp mệ côi đôộng
Mệ ơi là mệ


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009