Ông trăng ơi!
Xuống đây chơi
Cùng với bé
Đừng lặng lẽ
Trên trời cao
Xuống đây nào!
Cùng múa hát

Ông trăng ơi!
Xuống đây chơi
Đêm sáng quá!
Đừng vội vã
Nấp vào mây
Hãy xuống đây
Cùng phá cỗ

Ông trăng ơi!
Ông trăng ơi!