1

Chị chổi tre
Bước ra hè
Thấy lá me
Rơi ngập đất
Chị chổi quét
Roắc! Roắc! Roắc!
Bụi tung bay
Bụi cay cay
Xông vào mũi
Làm chị chổi
Hắt xì to
Rồi nổi ho
Hai tiếng

2

Chị chổi tre
Bước ra đàng
Thấy lá vàng
Rơi ngập đất
Chị chổi quét
Roặc! Roặc! Roặc!
Bụi tung bay
Bụi cay cay
Xông vào mũi
Làm chị chổi
Hắt xì to
Rồi nổi ho
Ba tiếng

3

Chị chổi tre
Bước vào nhà
Lấy khăn ra
Bịt vào mũi
Và chị chổi
Quét roặc, roặc!
Quét xó bếp
Quét gầm giường
Nhện luống cuống
Co cẳng chạy
Gián lẩy bẩy
Bay tứ tung
Cóc lăn đùng
Nhảy cút mất

Nhà mát sạch
Cả trong ngoài
Gió khoan thai
Bay vào cửa

Chị kỳ rửa
Sạch chân tay
Ra hiên sau
Nằm hóng mát


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970