Bướm già thì bướm có râu,
Thấy bông vừa nở, cắm đầu bướm châm.
Bướm châm mà bướm lại lầm,
Bông kia nở sớm ong châm mất rồi.
Bướm bay nửa biển bướm ngừng,
Căn duyên trời định nửa chừng mà thôi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]