Bướm già thì bướm có râu,
Thấy bông vừa nở, cắm đầu bướm châm.
Bướm châm mà bướm lại lầm,
Bông kia nở sớm ong châm mất rồi.
Bướm bay nửa biển bướm ngừng,
Căn duyên trời định nửa chừng mà thôi.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006