Anh hùng gì anh hùng rơm,
Ta cho mớ lửa hết cơn anh hùng.


Khảo dị:
Anh hùng anh hùng rơm,
Đốt cho mồi lửa mất cơn anh hùng.
Anh hùng anh hùng rơm,
Tao cho mớ lửa mất cơn anh hùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001