Anh hùng gì anh hùng rơm
Ta cho mớ lửa hết cơn anh hùng


Khảo dị:
Anh hùng là anh hùng rơm
Đốt cho mồi lửa mất cơn anh hùng
Anh hùng là anh hùng rơm
Tao cho mớ lửa mất cơn anh hùng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001