Đồng tiền xanh, bốn chỉ vàng vàng,
Hồi nào thiếp nói với chàng làm sao.
Bây giờ nay lộn mai nhào,
Làm cho thiên hạ đứng rào cười chê.
Em nguyền với anh dầu không đặng chánh thê,
Cũng cùng anh chữ kết, dựa kề bên anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001