Cõi tục nào ai có thế quyền
Không qua thúng thóc với đồng tiền
Bay mùi tanh nghí hèn thêm khiếp
Khoả mặt đầy vun đói phải khiêng
Chim nước Tây sang càng quỷ quái
Chó làng Nhữ sủa cũng thần tiên
Thử xem trước mắt người thiên hạ
Đệ nhứt nhà quan, nhị chủ điền


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945