Phàm kim chi nhân, duy tiền nhi dĩ
Hết tiền tiêu tráng sĩ cũng nằm co!
Chẳng khôn ngoan, cũng chẳng thân sơ,
hơi kẽm tha hồ ngang ngửa!
Toán lai thế sự kim năng ngữ,
Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh.

Dơ dáng thay những mặt tài tình,
Co quắp lắm cũng ra hình thủ lỗ.
Nghìn vàng hết, hết rồi lại có,
Chữ bất nhân tạc đó không mòn.
Ai ơi, giữ lấy lòng son!


Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923