Đêm qua nguyệt lặn về tây,
Sự tình kẻ đấy, người đây còn dài.
Trúc với mai, mai về trúc nhớ,
Trúc trở về mai nhớ trúc không?
Bây giờ kẻ bắc, người đông,
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư.


Khảo dị:
Đêm nay nguyệt lẩn về tây,
Sự tình kể đến từ đây còn dài.
Trúc với mai, mai về trúc nhớ,
Trúc trở về mai nhớ hay không?
Bây giờ kẻ bắc, người đông,
Kể sao cho hết tấm lòng nhớ thương.
Đêm tàn nguyệt lẩn về tây,
Sự tình kẻ đấy người đây còn dài.
Trúc với mai, mai về trúc nhớ,
Trúc ra về, trúc nhớ mai chăng?
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975