Đèn ai lu lít bất nhân,
Không khêu cho rạng Tấn, Tần gặp nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001