Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu nợ duyên.


Khảo dị:
Đèn lưu ly nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu nhân duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001