Ăn xin cho đáng ăn xin,
Lấy chồng cho đáng bù nhìn giữ dưa.


Khảo dị:
Ăn xin cho đáng ăn xin,
Lấy chồng cho đáng bù nhìn coi dưa.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975