Củi mục lành đun,
Chồng đần dễ khiến, chồng khôn khó chiều.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975