Áo đen năm nút viền bâu
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001