Áo dài chẳng nệ quần thưa,
Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm.


Khảo dị:
Áo dài chẳng nệ quần thưa,
Tám mươi có của cũng vừa mười lăm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)