Nước Giang thuỷ đục, Hồ thuỷ trong,
Em như Hồ thuỷ ta đục căm.
Thương sông Giang thuỷ vào Hồ thuỷ,
Trong đục bên nhau tình một dòng.

tửu tận tình do tại