Ở trong hang có cây thôi,
Lá cành trơ trụi, khô rồi thế kia.
Có người vợ bị xa lìa,
Thở than cho cảnh phân ly vợ chồng.
Thở than uất ức tấc lòng,
Gặp người phải bước khốn cùng gian nan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.