04/10/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung cốc hữu thôi 1
中穀有蓷 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:18

 

Nguyên tác

中穀有蓷,
暵其乾矣。
有女仳離,
慨其嘆矣。
慨其嘆矣,
遇人之艱難矣。

Phiên âm

Trung cốc hữu thôi,
Hãn kỳ can hĩ!
Hữu nữ phỉ ly,
Khải kỳ than (thán) hĩ!
Khải kỳ than (thán) hĩ!
Ngộ nhân chi gian nan hĩ!

Dịch nghĩa

Trong hang có cây thôi,
Đã héo khô rồi vậy
Có người vợ bị chia lìa,
Uất hờn than thở,
Uất hờn than thở,
Vì đã gặp người chồng khốn cùng vậy!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở trong hang có cây thôi,
Lá cành trơ trụi, khô rồi thế kia.
Có người vợ bị xa lìa,
Thở than cho cảnh phân ly vợ chồng.
Thở than uất ức tấc lòng,
Gặp người phải bước khốn cùng gian nan.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thôi: cây chuy, lá giống lá chuy, cọng vuông, hoa trắng, hoa mọc ra ở chỗ cái mắt, tức nay là cây ích mẫu thảo.
hãn: khô.
phỉ: chia biệt.
khải: tiếng than.
gian nan: cùng ách, khốn cùng.

Năm mất mùa đói kém, vợ chồng phụ bỏ nhau, người vợ thấy vật khô héo mà khởi hứng, tự thuật lại lời sầu than.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trung cốc hữu thôi 1