Chim khách từng đôi theo nhau sống,
Chim cút thời mái trống không rời.
Vô lương kẻ ấy hỡi ôi!
Mà ta phải chịu gọi người là vua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.