Có người lưới thỏ hiên ngang,
Đem dời lưới thỏ ra giàn rừng sâu.
Vũ phu dáng điệu anh hào,
Ấy là tâm phúc của bao công hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.