Cây dâu ở chỗ thấp xinh,
Lá thì đen mướt dầy cành tốt tươi.
Gặp trang quân tử ấy rồi,
Được nghe tăm tiếng của người bền lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.