Người đẹp nay trưởng thành đằm thắm,
Áo mỏng che lớp gấm rực màu.
Nàng là ái nữ Tề hầu,
Phu nhân nước Vệ, đứng đầu cung nga.
Tề đông cung nàng là em gái,
Chị em nàng đã lấy Hình hầu,
Đàm công, dì dượng với nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.