Bức tường từ đã bám sâu,
Không sao bó nhổ trừ mau cho rồi.
Chốn khuê phòng thốt những lời,
Không sao mở miệng rạch ròi tỏ qua.
Những điều được nói to ra.
Hoang dâm ô nhục xấu xa cho lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.