Bức tường bị bám dây từ,
Không sao quyét dọn mà trừ cho xong.
Những lời trong chốn khuê phòng,
Không sao mở miệng mà hòng nói ra.
Những điều nói được toàn là,
Hoang dâm nhơ nhuốc xấu xa cho lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.