Chàng xem vui thuận biết bao,
Bên tay trái nắm cái đào bằng lông !
Vẫy em tay mặt vào cùng,
Thú chàng vui thích chỉ vòng ấy thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.