Ném sang mộc lý tặng ta,
ngọc lành quỳnh cửu đưa qua đáp người.
Phải đâu báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.