Trên gò quanh làm nhà ở ẩn.
Ý bao la của đấng đại hiền.
Một mình ngủ dậy ca lên,
Xin thề mãi chẳng vượt miền này đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.