Cây hoàn lan đơn lên những nhánh,
Trẻ con mà có tánh đeo huề.
Tuy là đeo lấy cho xuê,
Tài năng hiểu biết chẳng hề bằng ta.
Dáng phóng túng khoan hoà chậm rãi,
Ở bên lưng thắt đái buông thòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.