Có con chồn bước lang thang,
Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.
Lòng em luống những sầu bi.
Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.