Liên miên dây sắn mọc dài,
Hoàng Hà bờ nọ lên đầy khắp nơi.
Anh em rốt đã chia phôi,
Gọi bằng mẹ thật một người lạ xa.
Gọi bằng mẹ thật đấy mà,
Nhưng người chẳng biết đến ta chút gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.