Làm sao được cỏ quên sầu ?
Bên nhà phía bắc trồng vào một nơi.
Nguyện lòng chỉ nhớ chàng thôi,
Đau tim thế mấy, chàng ôi chẳng từ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.