Tùng reo sóng vỗ đá hàn,
Khúc Hồ chuyển điệu than van não lòng.
Tay xuân tuyệt diệu gió đông,
Như đêm khuya chính thần sông phóng đàn.

tửu tận tình do tại