15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tông Hiểu thiền sư (1 bài)
- Trương Tư (2 bài)
- Triệu Phồn (2 bài)
- Trần Lượng (2 bài)
- Hạng An Thế (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/02/2019 16:11 bởi Vanachi
Khâu Xứ Cơ 丘處機 (1148-1227) tự Thông Mật 通密, là đạo sĩ Toàn Chân giáo cuối Kim đầu Nguyên với đạo hiệu Trường Xuân Tử 長春子, người Thê Hà, Đăng Châu (nay là tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Năm 18 tuổi, ông bắt đầu học đạo, bái tổ sư Toàn Chân giáo là Vương Trùng Dương 王重陽 làm thầy. Tên Xứ Cơ của ông là do Vương Trùng Dương đặt cho. Cùng học đạo với ông còn có Đan Dương Tử Mã Ngọc, Trường Chân Tử Đàm Xứ Đoan, Trường Sinh Tử Lưu Xứ Huyền, Ngọc Dương Tử Vương Xứ Nhất, Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông và Thanh Tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị, được người đời gọi là Toàn Chân thất tử. Năm 1203, chưởng giáo Lưu Xứ Huyền qua đời, Khâu Xứ Cơ trở thành chưởng giáo đời thứ năm của Toàn Chân giáo.

Tháng 5 năm 1219, Thành Cát Tư Hãn phái sứ giả Lưu Trọng Lộc đến mời Khâu Xứ Cơ, ông nhận lời và đến tháng 1 năm 1220 dẫn…