Chơi muôn nẻo,
Trời khiến nước non nhàn.
Tự tại ngao du quên ngày tháng,
Đồng hành chỉ có áo tơi mang,
Mưa gió cũng không màng.

Chăm học đạo,
Trục đất khoá thiên quan.
Lui tới hữu vô: ba thước kiếm,
Trường sinh bất tử: một viên đan,
Tiên giới sánh ngang.