Mười năm binh lửa muôn dân khổ
Ngàn vạn còn đâu lấy một người
May thay năm ngoái ban từ chiếu
Lạnh giá xuân nay khởi hành thôi
Ngại chi Lĩnh Bắc ba ngàn dặm
Vẫn nhớ Sơn Đông mấy khoảng trời
Lao đao lánh nạn tàn hơi thở
Cũng để thân ta sớm thảnh thơi


Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018